صدای سکوت

سرنوشت روح پس از مرگ و عالم برزخ

سوره مومنون:آیه (۹۹)

آنگاه که مرگ هریک فرا رسد آگاه و پشیمان شده گوید: پروردگارا مرا بازگردان تا شاید به جبران گذشته عمل صالح به جا آورم

به او خطاب میشود:هرگز

پس او در برزخ است تا روزی که برانگیخته شود.آنگاه که نفحه صور دمیده شود

انسان موجودی است مرکب از روح و جسم که به هنگام مرگ این ارتباط ضعیف میشود

یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر
خداوند بیرون شدن مردم از قبرها را در روز قیامت به ملخهای پراکنده تشبیه کرده است

روح نسبت به بدن ۳ حالت دارد: ارتباط تام(حالت حیات و بیداری)- ارتباط ناقص(حالت خواب)--قطع ارتباط (حالت مرگ) البته قطع ارتباط بطورکامل نیست

روح در عالم برزخ:

روح در برزخ در قالبی شبیه قالب دنیایی است. بدن برزخی غیر از بدن مادی و غیر از بدن قیامتی است.از بدن مادی کاملتر و بالاتر و از بدن قیامتی ناقص تر و پایین تراست .احکام ماده برآن غالب نیست

امام صادق (ع ) میفرماید: ارواح مومنان در برزخ در بدنهایی شبیه بدنهای دنیوی انان است. روح انسان پس از مرگ خود را با بدن برزخی و قالب مثالی مییابد

نمونه بارز:انسان در هنگام خواب دیدن خودش را با همان بدن میبیند با همان شکل و تصویر

ارتباط روح در برزخ با بدن مادی:

بین روح انسان در برزخ و بدن مادی او در قبرخاکی ارتباط وجود دارد. ارتباطی پایین تر نسبت به دنیا. روح برزخی توجه خاصی به بدن مادی و نقطه ای که بدن خاکی او دران است دارد. و یکی از دلایل احکامی که در شریعت در باب میت، کفن، غسل، زیارت اهل قبور، طلب رحمت و مغفرت بر سر قبور، حرمت قبور، دعا به همین دلیل است.

ادامه.....

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آذر ۱۳۸۶ساعت 11:44  توسط پاریساتیس  |